กฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ แบบใหม่คิดดอกเบี้ยอย่างไร

กฎหมายเช่าซื้อรถยนต์

มาทำความเข้าใจเรื่อง กฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ แบบใหม่ ที่ควบคุมสัญญา และ กำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อแบบใหม่โดย จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 มกราคม 2566 นี้เป็นต้นไป

กฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ แบบใหม่คิดดอกเบี้ยอย่างไร

กฎหมายเช่าซื้อรถยนต์

สำหรับ กฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ แบบใหม่ ของธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 มกราคม 2566 ซึ่งจะบังคับใช้เฉพาะสัญญาเช่าซื้อที่ทำตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ส่วนสัญญาเช่าซื้อที่ทำก่อนวันที่ 10 มกราคม 2566 ยังคงมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญา ดังนั้นเพื่อย้ำถึงความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยสาระสำคัญของประกาศประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

การกำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อมี 3 ประเภท

  • รถยนต์ใหม่ต้องไม่เกินอัตรา ร้อยละ 10 ต่อปี
  • รถยนต์ใช้แล้ว ต้องไม่เกินอัตรา ร้อยละ 15 ต่อปี
  • รถจักรยานยนต์ต้องไม่เกิน ร้อยละ 23 ต่อปี

กำหนดส่วนลดดอกเบี้ย ในการปิดค่างวด

หากผู้บริโภคนำเงินมาชำระค่างวดครบก่อนกำหนด (ปิดบัญชี) จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย ในการปิดค่างวดเป็นขั้นบันได มี 3 กรณี ดังนี้

  1. ชำระค่างวด ไม่เกินหนึ่งในสาม ของค่างวดตามสัญญา ให้ได้รับส่วนลด ไม่น้อยกว่า ร้อยละหกสิบ ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
  2. ชำระค่างวด ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม แต่ไม่เกินสองในสาม ของค่างวดตามสัญญา ให้ได้รับส่วนลด ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
  3. ชำระค่างวด เกินกว่าสองในสาม ของค่างวดตามสัญญา ให้ได้รับส่วนลดทั้งหมด ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

กำหนดส่วนต่างค่างวดรถยนต์

สำหรับในกรณีนำรถออกขายทอดตลาด หากผู้บริโภคถูกยกเลิกสัญญา และผู้ให้เช่าซื้อนำรถออกขายทอดตลาด โดยปกติแล้ว ผู้บริโภคต้องรับผิดชอบค่างวดที่ค้างอยู่ตามสัญญา ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ซึ่งประกาศฉบับนี้ให้คิดได้เฉพาะเงินต้นเท่านั้น

การคิดเบี้ยปรับในการผิดนัดชำระ

กรณีผู้บริโภคชำระค่างวดล่าช้า หรือผิดนัดชำระค่างวด ผู้ให้เช่าซื้อสามารถคิดเบี้ยปรับจากผู้บริโภคได้ไม่เกินอัตราร้อยละห้าต่อปี โดยคำนวณจากยอดเงินที่ผิดนัดชำระ

อัตราโทษกรณีผิดสัญญา

กฎหมายเช่าซื้อรถยนต์

สำหรับสัดส่วนอัตราโทษ หากผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ และจักรยานยนต์ ทำผิดสัญญาตามประกาศจะมีโทษดังนี้

  • ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
  • ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าทำงานทุกมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยเหลือประชาชน หาช่องทาง แก้ไขปัญหาหนี้สิน สร้างประโยชน์ทำกิน ให้ประชาชนทุกกลุ่มมีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น และนี่เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการเชิงรุกแก้ไขปัญหาเพื่อผู้บริโภคที่ทำสัญญา เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับรายได้และได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพ และรัฐบาลยืนยันจะทำเพื่อประชาชนทุกคน ไม่เลือกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมในทุกระดับ ท่านที่สนใจสามารถ อ่านประกาศคุมสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฉบับเต็มได้ที่นี้ 

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิจากผู้ประกอบธุรกิจ สามารถขอรับคำปรึกษาได้ทางสายด่วน 1166 หรือร้องทุกข์ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น OCPB Connect หรือผ่านทางเว็บไซต์ ocpb.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *