รายได้ต่อหัวคนไทยปี 66 ทำไมคนไทยยัง จนแล้ว จนอยู่ จนต่อไป

รายได้ต่อหัวคนไทยปี 66

อัปเดท รายได้ต่อหัวคนไทยปี 66 จากทาง สศช. รายงานตัวเลข หลังแนวโน้มเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวรวมไปจนถึงมีการการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ดังนั้นวันนี้เรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าเมื่อไหร่ปราชาชนชาวไทยจะจะหลุดพ้นจากความยากจน จนเกิด วลี เด็ดที่เรียกเล่นว่า จนแล้ว จนอยู่ จนต่อไป

รายได้ต่อหัวคนไทยปี 66 ทำไมคนไทยยัง จนแล้ว จนอยู่ จนต่อไป

รายได้ต่อหัวคนไทยปี 66

เมื่อเร็วๆนี้ทางด้าน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ได้ทำการแถลงตัวเลขมวลรวมในประเทศ หรือ GDP ไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 โดยหนึ่งในรายละเอียดที่ สศช. ประกาศออกมานั่นคือ รายได้ต่อหัว ของคนไทยในปี 2566 โดยทาง สศช. ประเมินว่า อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2565 ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่กำลังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีต่อเนื่องหลังจากผ่านช่วงวิกฤตมาในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้ โดยตัวเลขล่าสุดของรายได้ต่อหัว มีรายละเอียดดังนี้

รายได้ต่อหัวคนไทย 2566 ทำไมยังแย่ลง

  • สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมารายได้ต่อหัวคนไทยจะอยู่ที่ 248,677.2 บาทต่อคนต่อปี
  • สำหรับปี 2566 รายได้ต่อหัวคนไทย อยู่ที่ 262,633.3 บาทต่อคนต่อปีโดยจะเป็นการประมาณการล่วงหน้าตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายได้ต่อหัวคนไทยปี 66

ดังนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบข้อมูลจาก สศช. พบตัวเลขรายได้ต่อหัวคนไทยย้อนหลัง 3 ปี (2563-2565) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจริงในปี 2563 รายได้ต่อหัวคนไทย อยู่ที่ 225,311.4 บาทต่อคนต่อปี ปี 2564 รายได้ต่อหัวคนไทย อยู่ที่ 231,986.1 บาทต่อคนต่อปี และ ปี 2565 รายได้ต่อหัวคนไทย อยู่ที่ 248,677.2 บาทต่อคนต่อปี

ถึงแม้ว่าตามตัวเลขรายได้ต่อหัวคนไทยในปี 2566 ซึ่งเป็นการประมาณการของสศช. นั้น เมื่อลงลึกไปในรายละเอียดพบว่า เป็นการปรับประมาณการขยายตัวลดลงเล็กน้อย โดยตัวเลข ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สศช. แถลงว่า รายได้ต่อหัวคนไทยในปี 2566 จะอยู่ที่ 263,332.9 บาทต่อคนต่อปี ลดลงเป็น 262,633.3 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเป็นการแถลงตัวเลขล่าสุด ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

แนวโน้มรายได้ต่อหัวคนไทยในปี 2566

รายได้ต่อหัวคนไทยปี 66

สำหรับเป้าหมายรายได้ต่อหัวคนไทย นั้น ก่อนหน้านี้ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 กำหนดเป้าหมายสำคัญในการทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยมีที่ต้องทำให้ได้ในช่วง 5 ปี ดังนี้

  1. การปรับโครงสร้างสู่เศรษฐกิจนวัตกรรม รายได้ต่อหัวคนไทยเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 3 แสนบาทต่อคนต่อปี
  2. มีแผนการพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ ดัชนีความก้าวหน้าของคน อยู่ในระดับสูง
  3. แผนการมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและเป็นธรรม ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของคนรวยสุดและจนสุดจากปัจจุบัน 6 เท่า เหลือ 5 เท่า
  4. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและการบริโภคไปสู่ความยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไม่น้อยกว่า 20%
  5. การสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง ทั้งโรคระบาด สภาพภูมิอากาศ ดิจิทัล และประสิทธิภาพภาครัฐ

นอกจากนี้ทาง สศช. ยังได้ประเมินเศรษฐกิจไทย ในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วง 2.7 – 3.7% โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญทั้ง การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ และการขยายตัวของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ทั้งนี้ คาดว่าการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัว 3.7% ส่วนการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว 1.9% และการลงทุนภาครัฐขยายตัว 2.7% ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 1.6% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.5 – 3.5% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1.4% ของ GDP

ก่อนจากกันทางเว็บไซต์ moneydever.com ยังมีเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายอย่างลืมเข้ามาอ่านกันนะ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า…

ที่มาฐานเศรษฐกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *