วิธียื่นภาษี 2566 แบบสรุปครบทุกขั้นตอนอย่างง่ายๆ

วิธียื่นภาษี 2566

เนื่องจากเราได้เข้าสู่ปีใหม่แล้วสิ่งที่พนักงานหรือผู้มีรายได้จะต้องทำคือการ ยื่นภาษี ดังนั้นวันนี้ทาง moneydever จะมาสอน วิธียื่นภาษี 2566 แบบสรุปครบทุกขั้นตอนอย่างง่ายๆ ที่รับลองเลยว่าท่านจะยืน ภาษี ได้ผ่านฉลุยอย่างแน่นอน

วิธียื่นภาษี 2566 แบบสรุปครบทุกขั้นตอนอย่างง่ายๆ

วิธียื่นภาษี 2566

สำหรับฤดูกาล ยื่นภาษี ในปี 2566 ได้เดินทางมาถึงาอีกครั้ง โดยท่านที่ต้องยืนแบบภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2565 ท่านสามารถยื่นภาษีแบบเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566 นี้ นอกจากนี้หากท่านไหนที่ยื่นภาษี ผ่านช่องทางออนไลน์ ท่านสามารถทำได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2566 ทั้งนี้การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 แบบ ได้แก่

 1. ภ.ง.ด.90 ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา หรือเงินปันผ
 2. ภ.ง.ด.91 ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริม เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินเดือนเพียงอย่างเดียว

เอกสารสำหรับยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 • เอกสารหลักฐานแสดงรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้าง ซึ่งในเอกสาร 50 ทวิจะมีรายละเอียดสำคัญ เช่น รายได้รวมที่แสดงให้เห็นว่า ในปีนั้นเรามีรายได้รวมเท่าไหร่ หรือเงินสมทบประกันสังคมทั้งหมด เป็นต้น
 • เอกสารรายการลดหย่อนภาษีกลุ่มต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ หรือบุตร เบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เอกสารช้อปดีมีคืน เป็นต้น

ช่องทางวิธีการยื่นภาษี

 1. เริ่มแรกให้ท่านทำการกรอกใบ ภ.ง.ด. แล้วเตรียมเอกสารยื่นภาษีที่เกี่ยวข้อง ไปยังสำนักงานสรรพากรทุกพื้นที่
 2. กรอกใบ ภ.ง.ด. แล้วให้หน่วยงานบริษัทที่สังกัดยื่นให้
 3. กรณีที่ท่านต้องการยื่นภาษีออนไลน์ด้วยตัวเอง ท่านสามารถยืนผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th

วิธียื่นภาษีออนไลน์

วิธียื่นภาษี 2566

1.เริ่มแรกให้ท่านเข้าสู่ Website กรมสรรพากร เลือก Log in ด้วย NDID

2.จากนั้นทำการใส่หมายเลขบัตรประชาชน

3.เลือกธนาคารเพื่อยืนยันตัวตน

 • ระบบจะให้ท่านเลือก ธนาคารเพื่อยืนยันตัวตน โดย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
 • กลุ่ม 1
  ธนาคารที่ท่านลงทะเบียน NDID ไว้แล้ว สามารถยืนยันตัวตนได้ทันที
 • กลุ่ม 2
  ธนาคารที่ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน NDID ระบบจะพาท่านไปลงทะเบียน NDID จากนั้นจึงทํารายการยืนยันตัวตนได้ (กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติเมื่อเลือกธนาคาร)

4.ดําเนินการยืนภาษีได้เลย เข้าสู่หน้าแบบแสดงรายการภาษี เพื่อทํารายการยื่นแบบต่อไป

ยื่นภาษีไม่ทัน แก้ได้อย่างไร

วิธียื่นภาษี 2566

กรณีที่ท่านทำการหากยื่นแบบภาษีไม่ทันตามกำหนด ท่านผู้เสียภาษีต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไป ยื่นภาษี ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่เท่านั้น (ไม่สามารถยื่นแบบภาษีทางออนไลน์ได้) โดยต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90
 2. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย (50 ทวิ)
 3. เงินสำหรับจ่ายภาษีส่วนที่ค้าง รวมทั้งอาจต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มด้วย

เอการเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ต้องการลดหย่อนภาษี

 1. หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต,
 2. หนังสือรับรองการจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,
 3. หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนใน RMF
 4. เอกสารยืนยันสิทธิ์ค่าลดหย่อนบิดามารดา (ใบ ล.ย. 03)
 5. เอกสารยืนยันสิทธิ์ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ (ใบ ล.ย. 04) ฯลฯ

โทษของการไม่ยื่นภาษี

วิธียื่นภาษี 2566

หากท่านลืมยื่นแบบภาษีภายในกำหนด ชำระภาษีไม่ครบถ้วนหากฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ไม่ยอมชำระจะต้องรับโทษทางอาญาด้วย บทลงโทษมีดังนี้

 1. กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชำระนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี
 2. กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก และปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไป นอกจากจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มแล้ว ยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี เงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
 3. กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 หรือ 94 ภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท
 4. กรณีจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
 5. เจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

วิธีลดหย่อนภาษี

วิธียื่นภาษี 2566

 • ซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีรวมกับเบี้ยประกันสุขภาพได้สูงสุดถึง 100,000 บาท และลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิตแบบบำนาญอีกสูงสุด 200,000 บาท
 • ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF หรือสมทบทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในบริษัทที่ทำงานอยู่ นอกจากจะเป็นเงินเก็บที่มีโอกาสได้กำไรแล้ว ยังใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 500,000 บาท (เมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่น ๆ)
 • ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เป็นกองทุนที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งจะมาแทนกองทุน LTF โดยกองทุน SSF ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 30% ของรายได้รวมทั้งปี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (เมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่น ๆ)
 • การซื้อสินค้าต่างๆแต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีในปี 2565 (ปีภาษีถัดไปได้) จะมอบสิทธิให้กับประชาชนที่ซื้อสินค้าหรือบริการ (ที่เข้าร่วมเงื่อนไข) แล้วสามารถนำวงเงินค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ (ตามจำนวนที่จ่ายจริง) แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
 • ซื้อบ้านและคอนโด โดยดอกเบี้ยในการผ่อนบ้าน-คอนโดที่เสียทั้งปี สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดถึง 100,000 บาท

ลิสต์ลดหย่อนภาษีปี 66

วิธียื่นภาษี 2566

ก่อนจะไปดู ลิสต์ลดหย่อนภาษีปี 66 เราไปดู สูตรคานวณภาษีเงินได้ โดยจะกำหนดให้ดังนี้ รายได้สุทธิ = รายได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน ภาษีที่ต้องจ่าย = รายได้สุทธิ x อัตราภาษี

ส่วนตัว/ครอบครัว

 • ส่วนตัว ลดหย่อนภาษี 60,000 บาท
 • คู่สมรส ลดหย่อนภาษี 60,000 บาท
 • บุตร ลดหย่อนภาษี 30,000 บาท
 • บุตร(คนที่ 2 ขึ้นไป )ลดหย่อนภาษี 60,000 บาท
 • ฝากครรก์-คลอดบุตร ลดหย่อนภาษี 60,000 บาท
 • บิดา-มารดา ลดหย่อนภาษี 30,000 บาท
 • ผู้พิการ-ทุพพลภาพ ลดหย่อนภาษี 60,000 บาท

การกระตู้นเศรษฐกิจ

 • ดอกเบี้ยบ้าน ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 100,000 บาท
 • โครงการช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 30,000 บาท

เงินบริจาคต่างๆ

 • พรรคการเมือง ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 100,000 บาท
 • บริจากทั่วไป ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน
 • การศึกษา กีฬา พัฒนาสังคม รพ.รัฐ ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน

ประกัน เงินออมและการลงทุน

 • ประกันชีวิต / ออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 100,000 บาท
 • ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 25,000 บาท รวบแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • ประกันสังคม ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 6,300 บาท
 • ประกันสุขภาพของบิดา-มารดา ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 15,000 บาท
 • กองทุนการออมแห่งชาติ ลดหย่อนภาษี 13,200 บาท
 • กองทุน RMF 30% ลดหย่อนภาษีของเงินได้ไม่เกิน 500,000 บาท
 • กองทุน SSF 30% ลดหย่อนภาษีของเงินได้ไม่เกิน 200,000 บาท
 • ประกันชีวิตแบบบำนาญ 15% ลดหย่อนภาษีของเงินได้ไม่เกิน 200,000 บาท
 • กองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ / กบข. กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน 15% ลดหย่อนภาษีของเงินได้ไม่เกิน 500,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับท่านที่ยังข้องใจเรื่องภาษี กรมสรรพากร ขยายเวลาให้บริการตอบปัญหาภาษีอากรทางโทรศัพท์ 1161 Call Center และล่าสุดเพื่อให้บริการผู้ที่มีปัญหาข้อสงสัยในเรื่องภาษีอากร กรมสรรพากร ได้ขยายเวลาให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ 1161 Call Center ตอบปัญหาภาษีอากรทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 8 เมษายน 2565

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลา 08.30 – 20.00 น. ( เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
 • ทุกวันเสาร์ของเดือนมีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. และ
 • วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *