เทคนิคการขายบ้านที่ดิน ที่ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

เทคนิคการขายบ้านที่ดิน

วันนี้ moneydever จะมาแชร์ เทคนิคการขายบ้านที่ดิน ที่ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ  สำหรับการขายบ้านที่ดินเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับภาษีและอากรต่างๆ ซึ่งการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นสิ่งที่ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์อาจสนใจ เพื่อลดภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายดังกล่าว ดังนั้น นี่คือเทคนิคที่สามารถใช้ในการขายบ้านที่ดินเพื่อได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูแนวทางกันเลย…

เทคนิคการขายบ้านที่ดิน ที่ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

สำหรับแนวทางการขายบ้านและที่ดินเป็นกระบวนการที่มีหลายแง่มุมที่ต้องพิจารณา โดยเฉพาะเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างสภาพการขายที่ดีและได้รับประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นเราจะมาแนะนำเทคนิคที่สามารถใช้ในการขายบ้านที่ดินโดยได้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

เทคนิคการขายบ้านที่ดิน

การจัดทำรายละเอียดและการบริหารค่าใช้จ่าย

 • หากท่านต้องการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะในการขายที่ดิน ควรทำการบริหารค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องและเป็นเอกสารประกอบที่สมบูรณ์ การเก็บรักษาใบเสร็จและบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญ เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าปรับปรุง หรือค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการขาย เพื่อให้คุณสามารถเสร็จสิ้นเอกสารให้ถูกต้องและได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

 • ท่านควรตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะและการยกเว้นที่มีให้ในพื้นที่ของคุณ บางท้องถิ่นอาจมีการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับบ้านที่ถือครองนานเกินกว่าหลายปีหรือสำหรับบ้านที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยในเวลานาน การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ภาษีท้องถิ่นหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเฉพาะในพื้นที่ของคุณอาจมีประโยชน์ในการประหยัดภาษีและเพิ่มกำไรในการขาย

ตรวจสอบผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 • หากบ้านที่ดินมีการถือครอบครัวเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นเวลานาน (เช่น มากกว่า 5 ปี) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี ผู้ขายอาจได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แม้ว่าจะต้องเสียอากรแสตมป์ตามกฎหม

คำนวณราคาขายและราคาประเมิน

 • ระบุราคาขายที่เหมาะสมสำหรับบ้านและที่ดินของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อราคาขายไม่เกินราคาประเมิน คุณอาจได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ อย่างไรก็ตาม คุณควรระวังที่จะไม่กำหนดราคาขายต่ำกว่าราคาตลาดจริง เนื่องจากอาจเกิดปัญหาในการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ภาษี

การปรับลดภาษีอื่นๆ

 • ท่านจะต้องตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าอนุรักษ์ธรรมชาติ ค่าซ่อมแซมเพื่อเตรียมขาย หรือค่าภาษีอื่นๆ ซึ่งอาจช่วยลดภาษีที่ต้องเสียได้นั้นเอง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือทนายความที่เชื่อถือได้

 • ความซับซ้อนของกฎหมายภาษีและกฎระเบียบต่างๆ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญภาษีหรือทนายความที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อาจเป็นประโยชน์อย่างมาก เพื่อให้คุณเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี

นอกจากนี้ท่านควรใช้เวลาในการศึกษากฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่นเพิ่มเติมเพื่อประเมินผลกระทบต่อการขายบ้านและที่ดินของคุณ อาจมีข้อกำหนดและข้อจำกัดเฉพาะในพื้นที่ที่คุณต้องรู้และปฏิบัติตามให้ถูกต้อง แต่อย่าลืมว่าการตรวจสอบกฎหมายและการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการขายบ้านและที่ดินที่ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แนะนำให้คุณติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ของคุณเพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในกรณีของท่านผู้อ่านเอง

การขายอสังหาริมทรัพย์แบบไหนที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

เทคนิคการขายบ้านที่ดิน

ในกระบวนการขายอสังหาริมทรัพย์มีบางกรณีที่ผู้ขายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งกลุ่มผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะประกอบด้วยบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่นิติบุคคล เช่น บุคคลธรรมดาตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ไม่ใช่นิติบุคคล องค์กรของรัฐบาล สหกรณ์ และองค์กรอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นนิติบุคคล

สำหรับบุคคลธรรมดาที่ขายอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่ถึงระยะเวลาครอบครอง 5 ปี จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ การคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะสามารถทำได้ตามสูตรดังนี้:

 • รายได้: คำนวณจากราคาขายจริงเทียบกับราคาประเมิน หากมีราคาที่สูงกว่า ให้ใช้ราคานั้น
 • อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ: อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะจะเป็น 3% (รวมภาษีท้องถิ่น)

ตัวอย่างเช่น

ราคาขายอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่​​​​ 3,000,000 บาท x อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ 3% ดังนั้นภาษีธุรกิจเฉพาะที่ต้องเสีย​​​​ = 99,000 บาท

แต่อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีเฉพาะผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาไม่เกิน 5 ปีที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องเข้าอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 1. อสังหาริมทรัพย์หรือถูกเวนคืนตามกฎหมาย ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
 2. อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาทางมรดก
 3. อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัยที่ผู้ขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น

หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณในการเข้าใจเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะในกระบวนการขายอสังหาริมทรัพย์

ก่อนจากกันทางเว็บไซต์ moneydever.com ยังมีเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายอย่างลืมเข้ามาอ่านกันนะ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *