เช็กเรทราคาค่าโดยสารแท็กซี่ใหม่ ขึ้นสูงสุดกิโลเมตรละ 10.50 บาท

เช็กเรทราคาค่าโดยสารแท็กซี่ใหม่

หลังจากที่มีราชกิจจานุเบกษาออกประกาศขึ้นราคาแท็กซี่ โดยจะเริ่มขึ้นราคาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดังนั้นวันนี้ทาง moneydever จะพาท่านไป เช็กเรทราคาค่าโดยสารแท็กซี่ใหม่ โดยขึ้นสูงสุดกิโลเมตรละ 10.50 บาท เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย…

เช็กเรทราคาค่าโดยสารแท็กซี่ใหม่ ขึ้นสูงสุดกิโลเมตรละ 10.50 บาท

เช็กเรทราคาค่าโดยสารแท็กซี่ใหม่

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมานี้ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร และค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 โดยเนื้อความโดยสรุปคือ

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ไว้แล้ว นั้น  โดยที่อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนได้ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นระยะเวลานานแล้ว ประกอบกับราคาค่าเชื้อเพลิงและค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครเสียใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 ของกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2560รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ประกาศยกเลิกเรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร

ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร สําหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อัตราเรทราคาค่าโดยสารแท็กซี่ใหม่

เช็กเรทราคาค่าโดยสารแท็กซี่ใหม่

สำหรับด้านรายละเอียดของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกโดยสาร และค่าบริการอื่น สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 บางส่วนระบุถึงการกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร มีดังนี้

รถยนต์รับจ้าง : ที่มีรูปลักษณะเป็นรถเก่งสามตอน รถเก๋งสามตอนแวน รถยนต์นั่งสามตอน
และรถยนต์นั่งสามตอนแวน ให้กำหนด ดังต่อไปนี้

 • ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก 40 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 1 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 6.50 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 20 กิโลเมตรละ 7.00 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 20 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 40 กิโลเมตรละ 8.00 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 40 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 60 กิโลเมตรละ 8.50 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 60 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 80 กิโลเมตรละ 9.00 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 80 กิโลเมตรขึ้นไปกิโลเมตรละ 10.50 บาท

รถยนต์รับจ้างอื่นๆ : นอกเหนือจากรูปลักษณะเป็นรถเก่งสามตอน รถเก๋งสามตอนแวน รถยนต์นั่งสามตอน
และรถยนต์นั่งสามตอนแวน ให้กำหนด ดังต่อไปนี้

 • ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก 35.00 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 1 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 6.50 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 20 กิโลเมตรละ 7.00 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 20 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 40 กิโลเมตรละ 8.00 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 40 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 60 กิโลเมตรละ 8.50 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 60 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 80 กิโลเมตรละ 9.00 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 80 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 10.50 บาท

กรณีที่ รถรับจ้างตาม รถยนต์รับจ้างข้อแรก หรือ รถยนต์รับจ้างอื่นๆ ข้อสอง ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กิโลเมตร

 • ต่อชั่วโมง ให้กำหนดอัตรานาทีละ 3.00 บาท

อัตราค่าบริการอื่น ให้กำหนด ดังต่อไปนี้

 • กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสารหรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เรียกเก็บค่าบริการอื่นเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก 20 บาท
 • กรณีการจ้างจากท่าอากาศยานดอนเมืองหรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยรถยนต์รับจ้างนั้น จอดรอคนโดยสารอยู่ในท่าอากาศยาน ณ จุดที่ได้จัดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เรียกเก็บค่าบริการอื่นเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรโดยสารอีก 50 บาท

ความหมายของรถยนต์รับจ้าง

ความหมายของคำว่า “รถยนต์รับจ้าง” คือ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 แต่ไม่รวมถึงรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบพิเศษ และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

อ่านรายละเอียดประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม

เช็กเรทราคาค่าโดยสารแท็กซี่ใหม่

เช็กเรทราคาค่าโดยสารแท็กซี่ใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *